Elementor #3273

语教学班专享——认识音标

原帖地址: https://shimo.im/docs/PtVQCJxxWdhH8QvK/read

今天我们来系统的学习四十八个国际音标,学习音标和我们学习汉语拼音是一样的,都是学习语言的基础

 

其实音标也分元音和辅音,它们都是什么呢?又怎么读呢?

 

英语音标分为元音和辅音,48个国际音标中有20个元音、28个辅音

辅音可以理解为汉语里的声母,元音则为韵母

 

发音时声带振动,呼出的气流通过口腔时不受阻碍,这样形成的语音称为元音

不论声带振动与否,发音时呼出的气流通过口腔或鼻腔时受到一定的阻碍,这样形成的语音称为辅音

 

为了便于同学们学习和记忆,班班为大家整理了这三个音标表:

开言英

 

 

 

一、元音

 

(一)单元音

 

什么是单元音?我们来看看帅气的WJ老师怎么说吧!都在下面音频里哦~

 

week 3_什么是单元…讲解.mp300:00  01:37

 

接下来我们进行单元音发音和对比学习

 

1. [ i: ]  [ ɪ ]

 

02_音标[ i.. ] [ ɪ ].mp300:00  00:06

 

[ i: ]

代表单词:  me   he   we

 

02_音标[ i.. ].mp300:00  00:03

03_音标单词1[ i.. ].mp300:00  00:09

 

[ ɪ ]

代表单词:   sit   bit   kick

 

02_音标[ ɪ ].mp300:00  00:03

03_音标单词2[ ɪ ].mp300:00  00:09

 

2. [ e ]  [ æ ]

 

02_音标[ e ] [ æ ].mp300:00  00:06

 

[ e ]

代表单词:pen   ten   best

 

02_音标[ e ].mp300:00  00:03

03_音标单词3[ e ].mp300:00  00:09

 

[ æ ]

代表单词: cap  map  bad

 

02_音标[ æ ].mp300:00  00:03

03_音标单词4[ æ ].mp300:00  00:09

 

3. [ ɜ:r ]  [ ə ]

 

02_音标[ ɜ..r ] [ ə ].mp300:00  00:06

 

[ ɜ:r ]

代表单词:work  worker  bird

 

02_音标[ ɜ..r ].mp300:00  00:03

03_音标单词5[ ɜ..r ].mp300:00  00:09

 

[ ə ]

代表单词:again  teacher  mother

 

02_音标[ ə ].mp300:00  00:03

03_音标单词6[ ə ].mp300:00  00:09

 

4. [ ɑ:r ] [ ɑ: ] [ ʌ ]

5. [ u: ] [ u ]

6. [ ɔ: ]

 

02_音标[ a..r ] [a..] [ ʌ ] ……].mp300:00  00:19

 

[ ɑ:r ]

代表单词:dark  bar  star

 

02_音标[ a..r ].mp300:00  00:03

03_音标单词7[ ɑ..r ].mp300:00  00:09

 

[ ɑ: ]

代表单词:on  not  hot

 

02_音标[ a.. ].mp300:00  00:03

03_音标单词8[ ɑ.. ].mp300:00  00:09

 

[ ʌ ]

代表单词:up  bus  luck

 

02_音标[ ʌ ].mp300:00  00:03

03_音标单词9[ ʌ ].mp300:00  00:09

 

[ u: ]

代表单词:food  fool   cool

 

02_音标[ u.. ].mp300:00  00:03

03_音标单词10[ u.. ].mp300:00  00:09

 

[ u ]

代表单词:foot  good  cook

 

02_音标[ u ].mp300:00  00:03

03_音标单词11[ u ].mp300:00  00:09

 

[ ɔ: ]

代表单词:talk  call  door

 

02_音标[ ɔ.. ].mp300:00  00:03

03_音标单词12[ ɔ.. ].mp300:00  00:09

 

 

(二)双元音

 

1. [ eɪ ]   [ aɪ ]   [ ɔɪ ]   [ aʊ ]   [ oʊ ]

 

02_音标[ ei ] [ ai ] [ ɔɪ ] [……].mp300:00  00:16

 

[ eɪ ]

代表单词:eight  cake  day

 

02_音标[ ei ].mp300:00  00:03

03_音标单词13[ ei ].mp300:00  00:09

 

[ aɪ ]

代表单词:cry  dry  my

 

02_音标[ ai ].mp300:00  00:03

03_音标单词14[ ai ].mp300:00  00:09

 

[ ɔɪ ]

代表单词:toy boy loyal

 

02_音标[ ɔɪ ].mp300:00  00:03

03_音标单词15[ ɔɪ ].mp300:00  00:09

 

[ aʊ ]

代表单词:house  sound  out

 

02_音标[ au ].mp300:00  00:03

03_音标单词16[ au ].mp300:00  00:09

 

[ oʊ ]

代表单词:coat  nose  own

 

02_音标[ oʊ ].mp300:00  00:03

03_音标单词17[ oʊ ].mp300:00  00:09

 

 

2. [ ir ]   [ er ]   [ uə ]

 

02_音标[ ir ] [ er ] [ uə ].mp300:00  00:09

 

[ ɪr ]

代表单词:beer  here  hear

 

02_音标[ ir ].mp300:00  00:03

03_音标单词18[ ir ].mp300:00  00:09

 

[ er ]

代表单词:hair  fair  air

 

02_音标[ er ].mp300:00  00:03

03_音标单词19[ er ].mp300:00  00:09

 

[ uə ]

代表单词:poor  tour  sure

 

02_音标[ uə ].mp300:00  00:03

03_音标单词20[ uə ].mp300:00  00:09

 

二、辅音

 

接下来要和班班一起学习辅音啦,辅音分为爆破音、摩擦音、破擦音、鼻辅音、舌边音、半元音。

 

我们先从爆破音开始看起

 

(一)爆破音: [ p ]  [ b ]  [ t ]  [ d ]  [ k ]  [ g ]

 

02_音标[ p ] [ b ] [ t ] [ d……].mp300:00  00:19

 

[ p ]

代表单词:pay  put  pie

 

02_音标[ p ].mp300:00  00:03

03_音标单词21[ p ].mp300:00  00:09

 

[ b ]

代表单词:bird  bed  bag

 

02_音标[ b ].mp300:00  00:03

03_音标单词22[ b ].mp300:00  00:09

 

[ t ]

代表单词:tea  teacher  team

 

02_音标[ t ].mp300:00  00:03

03_音标单词23[ t ].mp300:00  00:09

 

[ d ]

代表单词:do  did  does

 

02_音标[ d ].mp300:00  00:03

03_音标单词24[ d ].mp300:00  00:09

 

[ k ]

代表单词:cake  car  can

 

02_音标[ k ].mp300:00  00:03

03_音标单词25[ k ].mp300:00  00:09

 

[ g ]

代表单词:go  gap  get

 

02_音标[ g ].mp300:00  00:03

03_音标单词26[ g ].mp300:00  00:09

 

再来看看摩擦音吧~

 

(二)摩擦音: [ f ]、 [ v ]、 [ θ ] 、[ ð ]、 [ ʃ ] 、[ 3 ] 、[ s ] 、[ z ] 、[ h ] 、[ r ]

 

02_音标[ f ]、 [ v ]、 [ θ……].mp300:00  00:31

 

[ f ]

代表单词:five  first  life

 

02_音标[ f ].mp300:00  00:03

03_音标单词27[ f ].mp300:00  00:09

 

[ v ]

代表单词:vote  vine  very

 

02_音标[ v ].mp300:00  00:03

03_音标单词28[ v ].mp300:00  00:09

 

[ θ ]

代表单词:think  teeth  thick

 

02_音标[ θ ].mp300:00  00:03

03_音标单词29[ θ ].mp300:00  00:09

 

[ ð ]

代表单词:this  that  these

 

02_音标[ ð ].mp300:00  00:03

03_音标单词30[ ð ].mp300:00  00:09

 

[ ʃ ]

代表单词:ship  fish  sheet

 

02_音标[ ʃ ].mp300:00  00:03

03_音标单词31[ ʃ ].mp300:00  00:09

 

[ 3 ]

代表单词:pleasure  usual  measure

 

02_音标[ 3 ].mp300:00  00:03

03_音标单词32[ 3 ].mp300:00  00:09

 

[ s ]

代表单词:seem  set  seek

 

02_音标[ s ].mp300:00  00:03

03_音标单词33[ s ].mp300:00  00:09

 

[ z ]

代表单词:zoo   prize  eyes

 

02_音标[ z ].mp300:00  00:03

03_音标单词34[ z ].mp300:00  00:09

 

[ h ] 

代表单词:hot  home  house

 

02_音标[ h ].mp300:00  00:03

03_音标单词35[ h ].mp300:00  00:09

 

[ r ]  

代表单词:race  red  rice

 

02_音标[ r ].mp300:00  00:03

03_音标单词36[ r ].mp300:00  00:09

 

到第三部分破擦音啦

 

(三)破擦音: [ tʃ ] 、[ dʒ ]、[ tr ]、[ dr ]、[ ts ]、[ dz ]

 

02_音标[ tʃ ] 、[ dʒ ]、[ ……].mp300:00  00:19

 

[ tʃ ]

代表单词:cheap  child  chest

 

02_音标[ tʃ ].mp300:00  00:03

03_音标单词37[ tʃ ].mp300:00  00:09

 

[ dʒ ]

代表单词:jeep  joke  jew

 

02_音标[ dʒ ].mp300:00  00:03

03_音标单词38[ dʒ ].mp300:00  00:09

 

[ tr ]

代表单词:tree  treat  trip

 

02_音标[ tr ].mp300:00  00:03

03_音标单词39[ tr ].mp300:00  00:09

 

[ dr ]

代表单词: dream  drink  children

 

02_音标[ dr ].mp300:00  00:03

03_音标单词40[ dr ].mp300:00  00:09

 

[ ts ]

代表单词:sits  seats  parents

 

02_音标[ ts ].mp300:00  00:03

03_音标单词41[ ts ].mp300:00  00:09

 

[ dz ]

代表单词:needs  seeds  beds

 

02_音标[ dz ].mp300:00  00:03

03_音标单词42[ dz ].mp300:00  00:09

 

鼻辅音又是怎样的呢?

 

(四)鼻辅音: [ m ]、[ n ]、[ ŋ ]

 

02_音标[ m ]、[ n ]、[ ŋ ].mp300:00  00:09

 

[ m ]

代表单词:some   come  map

 

02_音标[ m ].mp300:00  00:03

03_音标单词43[ m ].mp300:00  00:09

 

[ n ]

代表单词:nose  note  not

 

02_音标[ n ].mp300:00  00:03

03_音标单词44[ n ].mp300:00  00:09

 

[ ŋ ] 

代表单词:sing  song  singer

 

02_音标[ ŋ ].mp300:00  00:03

03_音标单词45[ ŋ ].mp300:00  00:09

 

舌边音也是要学的哦

 

(五)舌边音: [ l ]

 

[ l ]

 

02_音标[ l ].mp300:00  00:03

 

代表单词:清晰音[ l ]  let  late  lap

 

03_音标单词46[ l ].mp300:00  00:09

 

代表单词:含糊音[ l ]  deal  tell  belt

 

03_音标单词47[ l ].mp300:00  00:09

 

最后是半元音呢

 

(六)半元音: [ w ] [ j ]

 

02_音标[ w ] [ j ].mp300:00  00:06

 

[ w ]

代表单词:will  what  why

 

02_音标[ w ].mp300:00  00:03

03_音标单词48[ w ].mp300:00  00:09

 

[ j ]

代表单词:year  yes  yet

 

02_音标[ j ].mp300:00  00:03

03_音标单词49[ j ].mp300:00  00:09

 

要记得反复模仿跟读复习哦~

 

把这48个音标记得滚瓜烂熟,然后不断地、长期地使用,最终能熟练地应运音标准确流利地读出单词,这时候我们就拥有了自学能力了~